BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/3/10

z dnia: 21 grudnia 2010 r.
w sprawie: powołania Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póź. zm.) oraz §10 pkt 1 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 50, poz. 1047 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jedwabnem w składzie:

1) Skrodzki Edward,
2) Załuska Kazimierz,
3) Kołpaczewski Andrzej,
4) Borawski Krzysztof,
5) Sepczyński Grzegorz,
6) Bargłowski Andrzej.

§ 2. Przedmiotem działania komisji jest w szczególności wyrażanie opinii, opracowywanie wytycznych i kierunków w zakresie:
1) finansowania zadań budżetu, podatków i opłat;
2) planów społeczno - gospodarczych rozwoju gminy;
3) drogownictwa, komunikacji i środków łączności;
4) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej;
5) opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego;
6) gospodarki gruntami przeznaczonymi pod rolnictwo, gospodarki wodnej, łowieckiej, melioracji, leśnictwa i zadrzewień;
7) działalności gospodarczej;
8) bezpieczeństwa publicznego;
9) ochrony środowiska i utrzymania czystości;
10) agroturystyki, wypoczynku i rekreacji.

§ 3. Zasady i tryb działania Komisji określa Regulamin Pracy Rady Miejskiej w Jedwabnem stanowiący załącznik Nr 1 do Statutu Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 22 gru 2010 12:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 684 razy