BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/230/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian rodzajów miejscowości na terenie Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i uchwały Nr XXXI /187/05 z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zasad i wyboru przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Jedwabne /Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 174, poz. 2020/, uchwala się co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultację w sprawie zmian urzędowych rodzajów miejscowości:
1) Biczki, rodzaj miejscowości: część miasta Jedwabne na: Biczki, rodzaj miejscowości: osada,
2) Kajetanowo, rodzaj miejscowości: część miasta Jedwabne na: Kajetanowo, rodzaj miejscowości: osada,
3) Kosaki – Turki, rodzaj miejscowości: część miasta Jedwabne na: Kosaki – Turki, rodzaj miejscowości: wieś.
§ 2. Konsultacje ograniczyć do mieszkańców poszczególnych miejscowości objętych zmianami rodzajów miejscowości w zakresie dotyczącym tych miejscowości.
§ 3. Konsultacje należy przeprowadzić w drodze zebrania mieszkańców miejscowości, o których mowa w §1 uchwały.
§ 4. 1) Zebrania mieszkańców w przedmiocie konsultacji odbędą się w miejscowości Jedwabne – Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8.
2) Terminy zebrań będą przypadać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż po upływie 40 dni od dnia podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały w sposób zwyczajowo przyjęty.
3) Konkretny termin i czas zebrania zostanie podany do wiadomości mieszkańców poprzez rozplakatowanie obwieszczeń.
§ 5. Wzór karty konsultacyjnej określają odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały.
§ 6. Przewodniczącym zebrania w przedmiocie konsultacji wyznacza się Agnieszkę Górską pracownika Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 670 razy