BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/229/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: dokonania zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2012.
Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. nr 175 , poz. 1362 z późn. zmianami) i art. 41 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. nr 70 ,poz. 473 z późn. zmianami) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005 – 2012, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, poprzez dodanie w formie tabelarycznej harmonogramów poszczególnych działań w tym prelimnarzy określających środki finansowe na ich realizację oraz źródeł finansowania poszczególnych zadań.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:46
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 648 razy