BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/228/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem obejmują;
1) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych,
2) opiekę higieniczną,
3) zalecaną przez lekarza pielęgnację,
4) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
5) pomoc w przygotowaniu lub dostarczaniu posiłków,
6) inne wynikające z potrzeb podopiecznego.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być świadczone osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest ich pozbawiona.
2. Usługi opiekuńcze określone w § 1 mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępny, zstępny nie mogą takiej pomocy zapewnić.
3. Przyznawanie pomocy winno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.
§ 3. 1. Usługi opiekuńcze są odpłatne z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa
w ust. 3 .
2. Całkowity koszt, odpłatności za jedną godzinę usługi określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem w decyzji przyznającej usługi.
3. Usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej, zwaną dalej ,, ustawą ,,.
4. Osoby korzystające z usług ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.
5. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze:
1) w przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących :
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust. 1 ustawy wyrażony w % Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usług dla osób samotnych Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób samotnie gospodarujących posiadających rodzinę
Do 100% 0 10
101%-150% 10 20
151%-200% 15 30
201%-250% 25 40
251%-300% 50 80
Powyżej 300% 100 100

2) w przypadku osób w rodzinie:
Dochód na osobę w stosunku do dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy wyrażony w % Wysokość opłaty w % ustalona do ceny usługi dla osób w rodzinie
Do 100 % 0
101%-150 25
151%-200% 35
201%-250% 50
251%-300% 85
Powyżej 300% 100

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:
1) nadmierne wydatki związane z długotrwałą chorobą,
2) nadmierne wydatki z przyczyn losowych,
3) znaczne wydatki na leki,
4) korzystnie z co najmniej dwóch rodzajów usług.
§ 5. Kwoty przedstawione w tabeli w § 3 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.
§ 6. Opłaty za usługi wnoszone są na rachunek bankowy wskazany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem w rozliczeniach miesięcznych 30 dnia każdego miesiąca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/133/04 Rady Miejskiej Jedwabne z dnia 22 sierpnia 2004r. w sprawie warunków przyznawania, odpłatności, trybu ich pobierania i zwolnień z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi jedwabnego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:43
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 627 razy