BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/227/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Jedwabne do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Na podstawie art. 110 ust. 1 i ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Jedwabne przystępuje do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
§ 2. W roku 2011 Gmina Jedwabne będzie realizowała projekt w partnerstwie – realizacji z Powiatem Łomżyńskim i Gminą Wizna.
§ 3. W celu realizacji projektu w imieniu Gminy Jedwabne działania będzie podejmował Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 653 razy