BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/226/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz.2259, z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 1. Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana odpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 ust. 1 i które nie spełniają warunku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wydatki poniesione na wskazane w § 1 świadczenie podlegają zwrotowi w części lub całości zgodnie z następującymi zasadami:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do dochodu określonego odpowiednio w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej wyrażony w % Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu pomocy w zakresie dożywiania wyrażona w %
Powyżej 150 - 200 50
Powyżej 200 - 230 70
Powyżej 230 - 250 90
Powyżej 250 100

§ 3. 1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia określonego w § 1, określając jego wysokość i zasady zwrotu, zgodnie z § 2 uchwały oraz przy uwzględnieniu sytuacji osoby lub rodziny, ustalonej na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
2. Zwrot wydatków, o których mowa w § 2, następuje na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 694 razy