BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/225/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem.
Na podstawie art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/111/04 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Jedwabnem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Załącznik
do uchwały Nr L/225/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 11 listopada 2010 r.


STATUT
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W JEDWABNEM

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem, zwany dalej „Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Jedwabne funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.
2. Zakład działa na podstawie:
1) uchwały Nr XXIII/74/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Jedwabnem z dnia 30 listopada 1982 r. w sprawie powołania Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem,
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.),
5) postanowień zawartych w niniejszym Statucie.
§ 2.
1. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Jedwabne.
3. Terenem działalności Zakładu jest Miasto i Gmina Jedwabne.
§ 3.
Mienie zakładu jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Jedwabne przekazanym zakładowi w trwały zarząd.

Rozdział 2.
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA ZAKŁADU

§ 4.
Zakład będąc samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych jest zakładem użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb z dziedziny gospodarki komunalnej z zachowaniem zasady ekonomiczności działania.
§ 5.
Zakład wykonuje zadania w zakresie:
1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) targowisk i hal targowych,
6) zieleni gminnej i zadrzewień,
7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych,
8) utrzymania różnych gatunków egzotycznych i krajowych zwierząt, w tym w szczególności prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem, w celu ich ochrony poza miejscem naturalnego występowania,
9) cmentarzy.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA ZAKŁADU

§ 6.
1. Zakładem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.
2. Dyrektor zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Jedwabnego.
3. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Jedwabnego.
4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora Zakładu wykonuje Burmistrz Jedwabnego.
5. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki wykonuje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
§ 7.
Do zakresu obowiązków Dyrektora Zakładu w szczególności należy:
1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowania jego działalnością,
2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych,
3) dysponowanie środkami finansowymi Zakładu w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa,
4) kontrola zarządcza,
5) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, w tym występowania przed sądami i ustanawiania pełnomocników procesowych,
6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu,
7) wydawanie w oparciu o obowiązujące akty normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów.
§ 8.
1. Dyrektor realizuje zadania Zakładu przy pomocy podległych pracowników.
2. Dyrektor Zakładu wykonuje obowiązki dyrektora zakładu wobec wszystkich jego pracowników.
§ 9.
Dyrektor zakładu opracowuje, a Burmistrz Jedwabnego zatwierdza Regulamin Organizacyjny Zakładu, który zawiera strukturę organizacyjną, wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane zadania.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10.
1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i koszty, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczania z budżetem gminy, opracowanego zgodnie z uchwałą budżetową Gminy oraz zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.
§ 11.
1. Zasadniczym źródłem finansowania działalności zakładu są dochody z działalności podstawowej świadczonej przez zakład, a w szczególności:
1) opłaty za dostarczoną wodę,
2) opłaty za odebrane ścieki,
3) opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych,
2. Źródłem finansowania są także dodatkowe dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatnie wykonywane usług odpowiadających profilowi działalności Zakładu.
3. Samorządowy Zakład Budżetowy może otrzymywać z budżetu Gminy Jedwabne:
1) dotacje przedmiotowe,
2) dotacje celowe, zgodnie z zasadami określonymi w zakresie finansów publicznych.
§ 12.
Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych i wydanych doń przepisach wykonawczych oraz sporządza, według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.
§ 13.
Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
§ 14.
W planie finansowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia dotacji z budżetu Gminy Jedwabne.

Rozdział 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.
Burmistrz Jedwabnego w granicach określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalności Zakładu oraz Dyrektora Zakładu.
§ 16.
W sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa związane z przedmiotem działalności Zakładu.
§ 17.
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1195 razy