BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/224/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
Na podstawie art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na okres 2010 roku dopłatę z budżetu Gminy Jedwabne dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców do 1m3 wody sprzedanej w wysokości 0,87 zł/m3 brutto. Dopłatę ustalono na podstawie prognozowanych kosztów eksploatacji i obsługi hydroforni oraz wodociągu na 2010 rok
§ 2. Dopłaty, o których mowa w § 1, będą przekazywane miesięcznie w formie dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jedwabnem.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 717 razy