BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR L/223/10

z dnia: 11 listopada 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r. polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 27 793,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 16 362,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 143 431,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 132 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody budżetu gminy ogółem – 13 881 943,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 13 201 293,00 zł,
2) dochody majątkowe - 680 650,00 zł;
2. wydatki budżetu gminy ogółem – 18 505 822 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12 766 193,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 5 739 629,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 623 879 zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.

§ 4. Załącznik Nr 4a ,,Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010r.” przyjęty Uchwałą Nr XLVI/211/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 6 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Jedwabne, przyjęty Uchwałą Nr XLVI/211/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia15 lipca 2010 roku w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 lis 2010 11:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 674 razy