BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIX/222/10

z dnia: 29 października 2010 r.
w sprawie: utworzenia wydzielonego rachunku dochodów własnych.
Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się wydzielone rachunki dochodów własnych dla następujących samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):
1. Szkoła Podstawowa Nadborach.
2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem.
3. Publiczne Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem.
§ 2. Na wydzielonym rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały gromadzone są dochody pochodzące
z następujących źródeł :
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie
lub użytkowaniu jednostki budżetowej,
3) z opłat wnoszonych za żywienie w stołówce szkolnej,
4) z opłat za wynajem i dzierżawę pomieszczeń szkolnych, sprzętu sportowego,
5) z prowizji uzyskanych od towarzystw ubezpieczeniowych,
6) z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich,
7) z nagród za udział w konkursach.
§ 3. 1. Dochody uzyskane ze źródeł określonych § 2, gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku mogą być przeznaczone na finansowanie:
1) zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówce szkolnej,
2) wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów z tytułów wymienionych w § 2,
3) celów wskazanych przez darczyńcę,
4) kosztów bieżących remontów lub kosztów odtworzenia mienia,
5) wydatków związanych z bankową obsługą rachunku.
2. Dochody gromadzone przez jednostki na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
§ 4. 1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują łącznie z projektami planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych.
2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych są sporządzane w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj.: dział, rozdział, paragraf.
3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych przekazywane są Burmistrzowi Jedwabnego w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej.
4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
5. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej stanowią prognozę tych dochodów, są podstawą gospodarki finansowej i powinny być zatwierdzone przez kierownika jednostki w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.
6. Zmiany w planie finansowym mogą nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem, zarządzenia Burmistrza Jedwabnego na wniosek kierowników jednostek budżetowych zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 5. Traci moc uchwała Nr LIV/257/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 27 października 2006 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Publicznym Gimnazjum Im. Papieża Jana Pawła II w Jedwabnem.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 8 lis 2010 12:30
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 700 razy