BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVII/221/10

z dnia: 29 września 2010 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaZałącznik
do Uchwały Nr XLVII/221/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


§ 1.
Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanymi dalej konsultacjami, podejmuje Burmistrz Jedwabnego w formie zarządzenia.

§ 2.
Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formy przeprowadzenia konsultacji,
4) uzasadnienie.


Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

§ 3.
1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne,
2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
3) wysłuchanie publiczne,
4) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.
2. Dopuszczane są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa
w konsultacjach, zwłaszcza formy dopuszczające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 4.
1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie Gminy Jedwabne publikowana jest informacja o ich rozpoczęciu, w której wskazany jest przedmiot konsultacji, termin, forma i tryb konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych trybów informowania
o konsultacjach społecznych.
3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż
7 dni przed ich rozpoczęciem.


Wyniki konsultacji społecznych

§ 5.
1. Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy Jedwabne nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza Jedwabnego w danej sprawie.

§ 6.
Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszym załącznikiem.

§ 7.
Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronach internetowych Gminy Jedwabne.

§ 8.
Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy Jedwabne.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 paź 2010 13:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 751 razy