BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVII/219/10

z dnia: 29 września 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 335 077,21 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych 21/100) z przeznaczeniem na realizację zadania przebudowa drogi powiatowej nr 1966 B na odcinku Chyliny - Szostaki o długości 2230,88m. Pomoc
ta nie może jednak przekroczyć 25% ogólnej wartości zadania ustalonej w wyniku przetargu.

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji z budżetu Gminy Jedwabne na 2011 r.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych porozumień i umów
z Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 paź 2010 13:22
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 642 razy