BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVII/218/10

z dnia: 29 września 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 216, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r. polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 6 797,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 515,00 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 7 797,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 1 515,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Dochody budżetu gminy ogółem – 13 156 241,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12 484 047,00 zł,
2) dochody majątkowe - 672 194 zł;
2. wydatki budżetu gminy ogółem – 17 780 120,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12 098 854,00 zł,
2) wydatki majątkowe - 5 681 266,00 zł.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 623 879 zł pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.
§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/211/10 z dnia 15 lipca 2010 r. ,,Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVI/211/10 z dnia 15 lipca 2010 r. ,,Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów Unii Europejskiej w 2010 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 1 paź 2010 13:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 743 razy