BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr II/23/02

z dnia: 15 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
Na podstawie art.18 ust. 2pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984/ oraz art.14 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84,Nr.200, poz. 1683/ Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 10,00 zł od jednego psa.
§ 2
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 stycznia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 3
Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem Konto Nr 87520006-1023-36011-1.2
§ 4
Traci moc uchwała Nr XXVI/114/2001 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Goszczycki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 13 cze 2003 12:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1258 razy
Ilość edycji: 1