BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/217/10

z dnia: 15 lipca 2010 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/226/06 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, wprowadza się następującą zmianę:
§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia na terenie Gminy Jedwabne w następującej ilości:

1) w miejscu sprzedaży: - 2,
2) poza miejscem sprzedaży - 18”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 08:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 675 razy