BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/216/10

z dnia: 15 lipca 2010 r.
w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Burzyn na lata 2010 - 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z § 10 ust 2 pkt b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz.U. z 2008 r. Nr 38, poz 220) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Odnowy Miejscowości Burzyn na lata 2010 – 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 08:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 680 razy