BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLVI/211/10

z dnia: 15 lipca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2010 r. polegających na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 657 184 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 1 745 843 zł ;
-zgodnie z załącznikiem Nr 1
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 3 371 233 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych kwotę - 2 707 808 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody budżetu gminy ogółem – 13 129 713 zł, w tym:
1) dochody bieżące – 12 458 529 zł,
2) dochody majątkowe - 671 184 zł;

2. wydatki budżetu gminy ogółem – 17 753 592 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 12 072 326 zł,
2) wydatki majątkowe - 5 681 266 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 623 879 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami.
2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 750 823 zł, w tym wolne środki w kwocie 885 710 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 126 944 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Załącznik Nr 1 ,,Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 „i załącznik Nr 1a ,,Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.” przyjęte Uchwałą Nr XLI/186/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 ,, Wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów Unii Europejskiej w 2010 r.” przyjęty uchwałą
Nr XLI/186/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 5 zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy przyjęty Uchwałą Nr XLI/186/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 9 ,, Prognoza kwoty długu na lata 2009 – 2014 ‘’ przyjęty Uchwałą
Nr XLI/186/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2010 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 lip 2010 08:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 738 razy