BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLV/209/10

z dnia: 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm./ oraz art. 11 ust. 2 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościani /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najenców wynoszącej odpowiednio:
1) 90% dla lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Jedwabnem, przy ul. Przestrzelskiej 15, wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 761 o powierzchni 1447 m²,
2) 90% dla lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku położonym w Jedwabnem, przy ul. Spółdzielczej 10, wraz z udziałem w działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 1212/2 o powierzchni 2028 m².
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 10:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 702 razy