BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLV/208/10

z dnia: 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabne pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w kwocie 25 000 zł na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pn.:
1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1920B Stryjaki – Pawełki. Odcinek długości około 1,5 km.
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1922B Bronaki – Janczewko – droga woj. Nr 677. Odcinek długości około 2,8 km.
§ 2. Pomoc finansowa o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jedwabne na 2010 r.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do zawarcia stosownych porozumień i umów
z Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 09:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 712 razy