BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLV/207/10

z dnia: 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Na podstawie art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze każdego roku budżetowego przedstawiana jest przez Burmistrza Jedwabnego Radzie Miejskiej w Jedwabnem oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego.
2. Ustala się szczegółowość informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze, która obejmuje:
1) część wstępną, która zawiera ogólne dane dotyczące budżetu w w/w okresie,
2) opis realizacji dochodów budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
3) opis realizacji wydatków budżetu wraz z częścią tabelaryczną sporządzoną w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
4) zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi pokrytych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
5) informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu,
6) informację o zobowiązaniach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
7) realizację planów finansowych rachunku dochodów własnych,
8) zestawienie tabelaryczne zrealizowanych wydatków majątkowych,
9) zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
10) zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.
3. Zestawienia tabelaryczne powinny zawierać porównanie do wielkości planowanych określonych w uchwale budżetowej, według stanu na dzień 30 czerwca.
§ 2. Zapis § 1 ust.2 pkt.7 ma zastosowanie tylko do informacji za I półrocze 2010 r.
§ 3. 1. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządza się
w szczegółowości nie mniejszej niż określona w przepisach ustawy o finansach publicznych.
2. Informację, o której mowa w ust.1 sporządza się po raz pierwszy za I półrocze 2011 roku.
§ 4. 1. Ustala się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze , które obejmuje:
1) zestawienie tabelaryczne przychodów zawierające plan i wykonanie, w szczególności:
a) stan środków na rachunkach na dzień 01.01.br.
b) dotacje na wydatki bieżące,
c) dotacje na wydatki inwestycyjne,
d) przychody własne ogółem,
e) pozostałe przychody.
2) zestawienie tabelaryczne kosztów zawierające plan i wykonanie w szczegółowości:
a) wynagrodzenia i pochodne,
b) zakup materiałów i energii,
c) usługi obce,
d) koszty remontowe,
e) inwestycje,
f) pozostałe,
g) stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca roku budżetowego
3) stan należności i zobowiązań , w tym wymagalnych.
4) część opisową w zakresie realizacji przychodów i kosztów .
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIII/157/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia
26 marca 2009 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Burmistrza Jedwabnego informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedwabne oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska


U Z A S A D N I E N I E

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240), zgodnie z art.266 ust.2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 09:56
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 730 razy