BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLV/206/10

z dnia: 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne
Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Projekt uchwały budżetowej przygotowuje i przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Burmistrz Jedwabnego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. Poprzez czynność ,, przedkłada ‘’ należy rozumieć złożenie projektu budżetu wraz z wymaganą, a określoną niniejszą uchwałą dokumentacją Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 2. 1. W toku prac nad przygotowaniem projektu budżetu z Burmistrzem współpracują:
1) Skarbnik Gminy Jedwabne,
2) Sekretarz Gminy Jedwabne,
3) Radni Gminy Jedwabne,
4) Kierownicy referatów Urzędu Miejskiego w Jedwabnem,
5) Samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem,
6) Kierownicy gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury w Jedwabnem,
7) Kierownik zakładu budżetowego w Jedwabnem,
8) Sołtysi Gminy Jedwabne.
2. Projekt budżetu opracowuje się na podstawie :
1) założeń do projektu budżetu określających m.in. główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej Gminy w roku budżetowym (priorytety do realizacji w roku budżetowym),
2) prognozowanego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku,
3) budżetowym,
4) przewidywanego stanu zatrudnienia, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
5) planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno – rentowych w roku,
6) budżetowym,
7) podjętych uchwał Rady Miejskiej w Jedwabnem,
8) wniosków Komisji Rady i przedstawicieli sołectw Gminy Jedwabne,
9) przewidywanych stawek podatków i opłat lokalnych, z uwzględnieniem lokalnej polityki podatkowej w roku budżetowym,
10) informacji nt. przyznanych Gminie Jedwabne kwotach subwencji i dotacji z budżetu państwa i prognozowanych dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
3. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy podmioty wymienione w ust.1 opracowują i przekazują szczegółowe materiały planistyczne wraz
z uzasadnieniem do Skarbnika Gminy. Na podstawie zebranych materiałów Skarbnik opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej. Burmistrz Jedwabnego na podstawie zebranych materiałów przez Skarbnika opracowuje projekt uchwały budżetowej.
§ 3. 1. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać następujące materiały:
1) Zestawienie tabelaryczne prognozowanych dochodów budżetu Gminy według źródeł ich powstawania w pełnej szczegółowości tj. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody:
a) bieżące
b) majątkowe
2) Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu Gminy w pełnej szczegółowości tj. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących , w tym:
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy Jedwabne,
- obsługę długu,
b) wydatków majątkowych,
3) w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
b) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
c) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego,
4) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu Gminy,
5) przychody i rozchody budżetu Gminy,
6) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne,
7) wydatki na inwestycje roczne,
8) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
9) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
b) finansowanie planowanego deficytu,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej,
10) wydatki budżetu wynikające z Funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa,
11) zakres i kwoty dotacji podmiotowych,
12) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
13) zakres i kwoty dotacji celowych,
14) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego,
15) plan dochodów oraz wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,
16) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii,
17) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
18) rezerwę ogólną i ewentualnie rezerwy celowe.
2. Upoważnienia dla Burmistrza Jedwabnego do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
b) sfinansowanie planowanego deficytu,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych,
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na Programy
i projekty realizowane ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,
3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów inwestycyjnych,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.
§ 4. 1. Projekt uchwały budżetowej Burmistrz Jedwabnego przyjmuje w formie zarządzenia, a następnie przekazuje:
1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej,
2) Regionalnej Izbie obrachunkowej w Białymstoku, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
3) Wraz z projektem uchwały budżetowej Burmistrz Jedwabnego przedkłada uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Uzasadnienie zawiera m.in. omówienie głównych celów i założeń do projektu uchwały budżetowej.
§ 5. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej niezwłocznie przekazuje projekt uchwały budżetowej wraz z informacją opisową do zaopiniowania stałym Komisjom Rady oraz wyznacza termin sesji.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie uchwały budżetowej.
3. Opinie Komisji przedstawiane są właściwej komisji d/s budżetu, która w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania formułuje ostateczną opinię i przedkłada ją Burmistrzowi Jedwabnego.
4. Wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej i zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu Gminy przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 6. 1. Uchwałę budżetową Rada Miejska uchwala do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
2. W porządku obrad Sesji Rady Miejskiej, na której będzie rozpatrywany projekt uchwały budżetowej powinny być uwzględnione następujące punkty :
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii Komisji Rady właściwej d/s budżetu,
4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, inne ustawy, a także akty wykonawcze do tych ustaw.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIV/72/07 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 18 października 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaUzasadnienie
Do Uchwały Nr ../……../2010
RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM
z dnia …… 2010 roku
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr. 157, poz.1240 z późn. zm.) , zawierającą wiele radykalnych zmian w sektorze samorządowym, zachodzi konieczność dostosowania zapisów uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Jedwabne do obowiązujących przepisów. Projekt uchwały budżetowej powinien zawierać wszystkie obowiązkowe elementy uchwały budżetowej , wymienione w art.212 ust.1, 214-215 i 235-237 komentowanej ustawy.

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 09:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 898 razy