BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLV/205/10

z dnia: 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedwabne lub jej jednostkom podległym.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedwabne lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§ 2. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą zostać umorzone w całości lub części, jeżeli:
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym mającym na celu dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w części,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,
3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.
2. Ulgi wymienione w pkt 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:
1) wystąpią uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,
2) wystąpi uzasadniony interes społeczny gminy,
3) ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

§ 4. Uchwała niniejsza znajduje zastosowanie także do ulg udzielanych w spłacie należności na rzecz przedsiębiorców, przy czym pomoc udzielana na jej podstawie w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, będzie pomocą de minimis, której udzielenie będzie następować zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.)
§ 5. 1. W stosunku do dłużników, będących, przedsiębiorcami, ubiegających się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 2 pkt 5 i § 3 uchwały, stosowanie umarzania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowi pomoc publiczną.
2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg jest przedłożenie przez przedsiębiorcę, wraz z wnioskiem następujących dokumentów:
1) oświadczenia lub zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie 3 lat kalendarzowych, jak również informacji o każdej innej niż de minimis pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie 3-letnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały,
2) oświadczenia, iż podmioty te nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. nie spełniają kryteriów określonych w pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw,

3. Przedsiębiorca, na każde żądanie, zobowiązany jest także do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.
§ 6. Ustala się następujące zasady rozkładania na raty i odraczania terminu spłaty należności biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes jednostki, której przysługuje należność:
1) rozłożenie spłaty należności na raty może nastąpić na maksymalnie 12 rat miesięcznych płatnych w terminie płatności bieżących należności z tego samego tytułu lub w przypadku braku obowiązku płatności bieżących należności – na koniec każdego miesiąca następującego, po miesiącu, w którym nastąpiło udzielenie ulgi,
2) odroczenia terminu spłaty należności można udzielić maksymalnie na sześć miesięcy,
3) od daty ustalenia zasad rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia jej terminu do daty spłaty tej należności nie pobiera się odsetek za zwłokę,
4) jeżeli dłużnik nie reguluje w terminie bieżących należności na rzecz jednostki , której przysługuje należność lub nie wywiązuje się prawidłowo z ustaleń dotyczących zasad rozłożenia spłaty należności na raty lub odroczenia jej terminu, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna z dniem zawiadomienia dłużnika o nieprawidłowościach w spłacie należności lub uregulowaniu należności bieżących,
5) od dnia wymagalności roszczenia, o którym mowa w pkt 4, do kwoty głównej należności dolicza się odsetki za przekroczenie pierwotnych terminów płatności należności.

§ 7. Do umarzenia, odroczenia, rozłożenia na raty należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym uprawniony jest:
1) Rada Miejska w Jedwabnem – jeżeli kwota należności przekracza 10 000,00 zł,
2) Burmistrz Jedwabnego – jeżeli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie
10 000,00 zł,
3) Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Jedwabne, z której działalnością wiąże się należność - jeżeli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 2 000,00 zł.
§ 8. Przez kwotę należności pieniężnej, o której mowa w § 7, rozumie się należność główną bez odsetek ustawowych. Organ właściwy do umarzania należności pieniężnej jest również uprawniony do umorzenia odsetek oraz innych należności, takich jak koszty wynikające z powstania zaległości, koszty dochodzenia roszczeń, bez względu na ich wysokość.
§ 9. 1. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności składa się w jednostce, której przysługuje należność. Jednostka ta niezwłocznie kompletuje dokumenty niezbędne do rozpoznania wniosku i załatwia sprawę.
2. Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty należności następuje w formie umowy (ugody) lub w przypadku stosowania ulgi z urzędu – jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 10. 1. Organy uprawnione do udzielania ulg w spłacie należności przedstawiają Radzie Miejskiej w Jedwabnem sprawozdania dotyczące wysokości i rodzaju udzielonych ulg według stanu na dzień 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku kalendarzowego w terminie jednego miesiąca od zakończenia tych okresów sprawozdawczych.
2. Dane w sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, wykazuje się narastająco od początku roku.

§ 11. Traci moc uchwała Nr I/12/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 listopada 2002 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy, jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawi zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jedwabne i jej jednostkom podległym.
W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zachodzi konieczność określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Jedwabne i jej jednostkom podległym, w oparciu o obowiązujące przepisy.
Dotychczas obowiązująca uchwała Nr I/12/02 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 16 listopada 2002 roku w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy, jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,
do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg
w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 853 razy