BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLV/204/10

z dnia: 25 czerwca 2010 r.
w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Jedwabne w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 8, art.40 ust.1i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r , Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.).
2. Przepisów uchwały nie stosuje się do pomocy podmiotom działającym w sektorach wymienionych w art.1 ust.1 od lit.a do lit.h w/w rozporządzenia.

§ 2.
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres nie dłuższy niż 5 lat, budynki lub ich części wybudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, po wejściu w życie niniejszej uchwały (nowe inwestycje).

3. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty, o których mowa w §§ 5 i 6 uchwały, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości – zwolnienie stosuje się od początku roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.


§ 3.

1. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do budynków lub ich części, na których wybudowanie poniesiono udokumentowane nakłady inwestycyjne w wysokości nie mniejszej niż jeden milion zł.
2. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy, który posiada zadłużenie wobec Gminy Jedwabne z jakiegokolwiek tytułu.

§ 4.
1. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.
2. Wartość pomocy de minimis przyznanej przedsiębiorcy działającemu w sektorze transportu drogowego na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych źródeł w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro brutto.


§ 5.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 oraz:

1) potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;
2) tytułu prawnego do nieruchomości objętej pomocą;
3) pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;
4) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na budowę obiektu objętego zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych kserokopii;
5) innych dokumentów o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 6.

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do wniosku, o którym mowa w § 5 uchwały
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości o ile takowe są sporządzane.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku dokumentów, o których mowa w ust.1 nie nabywa prawa do zwolnienia.
3. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej
w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, w terminach:
1) 14 dni od dnia uzyskania pomocy,
2) do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.
4. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest obowiązany do złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (stanowiącego zał. Nr 2 do niniejszej uchwały) do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.
5. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca do końca bieżącego roku obrotowego jest zobowiązany złożyć sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,

§ 7.

1. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Jedwabnego w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.
2.Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest do samodzielnego nadzorowania stopnia wykorzystania pułapu pomoc de minimis określonego w § 4 uchwały. W przypadku gdy pułap ten zostanie przekroczony, kwota pomocy uzyskanej ponad pułap podlega zwrotowi.


§ 8.

1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości. Pomoc uzyskana za lata ubiegłe nie podlega zwrotowi.
2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.
3. Prawo do zwolnienia wygasa:
1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;
2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;
3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;
4) z dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;
5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej
zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006r.).

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 1 lip 2010 09:35
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 940 razy
Ilość edycji: 1