BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIV/203/10

z dnia: 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230/ oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277/ po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Jedwabnego z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2009.
§ 2. Przekazać niniejszą uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół Zamiejscowy w Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz ZałuskaData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 30 kwi 2010 14:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 725 razy