BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIII/202/10

z dnia: 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Jedwabne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Jedwabne, uchwalonym uchwałą Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne ( Dz. Urz Woj. Podl. Nr 50 poz. 1047, zmiana z 2004 r. Nr 182, poz. 2407) załącznik Nr 5 do statutu otrzymuje brzmienie:

,,Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych:

1) Biblioteka Publiczna w Jedwabnem,
2) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem,
3) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem,
4) Komunalny Zakład Budżetowy w Jedwabnem,
5) Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem,
6) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Jedwabnem,
7) Szkoła Podstawowa w Nadborach.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2010 09:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 737 razy