BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLIII/ 200/10

z dnia: 30 marca 2010 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.211, 212, 214, 236, 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240) oraz art. 16 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 215, poz.1664) uchwala się, co następuje:
§ 1. Likwiduje się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody – 22 000 zł,
2) wydatki – 36 000 zł,
ustalony zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały Nr XLI/186/09 Rady Miejskiej
w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Jedwabne na 2010 r. Środki z likwidacji GFOŚiGW przeznacza się na realizację zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie ustalonym
w ustawie z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz.1664).

§ 2. Ustala się wpływy dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 3. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2010 r. polegające na:
Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 279 740 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 34 756 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 364 984 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 120 000 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetu gminy ogółem: - 13 866 711 zł;
w tym:
a) dochody bieżące - 12 106 868 zł;
b) dochody majątkowe - 1 759 843 zł;

2. wydatki budżetu gminy ogółem: - 16 738 506 zł;
w tym:
a) wydatki bieżące - 11 660 665 zł;
b) wydatki majątkowe - 5 077 841 zł.

§ 5. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XLI/186/09 z dnia
21 grudnia 2009 roku określający plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2010 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XLI/186 /09 z dnia
21 grudnia 2009 roku określający plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Jedwabnego do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 2 kwi 2010 09:09
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 705 razy