BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/199/10

z dnia: 12 lutego 2010 r.
w sprawie: zmiany podziału Gminy Jedwabne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w każdym okręgu, a także stałych obwodów głosowania.
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 1i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się na wniosek Burmistrza Jedwabnego zmiany podziału Gminy Jedwabne na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych do Rady Miejskiej w każdym okręgu, a także stałych obwodów głosowania, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Podlaskiemu w Białymstoku i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podlega ogłoszeniu na tabicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lut 2010 08:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 717 razy
Ilość edycji: 1