BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/198/10

z dnia: 12 lutego 2010 r.
w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne.
Na podstawie art. 30 ust.1, 6, 6a, art. 54 ust. 7 i w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17 poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505. z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800/ uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/188/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jedwabne wprowadza się następującą zmianę:
§ 3 otrzymuje brzmienie:
Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi dla nauczyciela, w tym dyrektora od 1% do 20% pobieranego przez niego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego oraz dyrektorom szkół, dla których Gmina Jedwabne jest organem prowadzącym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lut 2010 08:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 787 razy