BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/197/10

z dnia: 12 lutego 2010 r.
w sprawie: utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jedwabnem.
Na podstawie art. 58 ust. 1, 6 i 7 art. 62 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705/ uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Utworzyć z dniem 1 września 2010 r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jedwabnem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjalnych w Jedwabnem na podstawie aktu założycielskiego stanowiącego załącznik do uchwały.
2. Przesłać akt założycielski Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty w Białymstoku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.09.2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska

Załącznik
do Uchwały Nr XLII/197/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 12.10.2010 r.


AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Jedwabnem

Na podstawie art. 58 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
/Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705/

tworzy się
z dniem 1 września 2010 roku Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Jedwabnem typu ponadgimnazjalnego, z siedzibą w Jedwabnem.

1/ Szkoła wejdzie w skład Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
w Jedwabnem, ul. A. Mickiewicza 2, 18-420 Jedwabne.
2/ Szkoła będzie funkcjonowała w oparciu o Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
i Gimnazjalnych w Jedwabnem.Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Załuska


Jedwabne, dnia 12.02.2010 r.

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lut 2010 08:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 787 razy