BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/195/10

z dnia: 12 lutego 2010 r.
w sprawie: uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na rok 2010 .
Na podstawie art. 41ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. z 2007r. Nr.70, poz. 473, zm. Nr.115 poz.793 i Nr.176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz.1175/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz ZałuskaPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lut 2010 08:42
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 826 razy
Ilość edycji: 1