BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/194/10

z dnia: 12 lutego 2010 r.
w sprawie: odwołania członka Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jedwabnem.
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz § 10 pkt 1 Statutu Gminy Jedwabne stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały Nr V/46/03 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedwabne (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 50, poz. 1047 z 2004 r. Nr 182, poz. 2407), uchwala się co następuje:

§ 1. Odwołuje się z członka Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jedwabnem Pana Ireneusza Chrostowskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 19 lut 2010 08:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 723 razy