BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Nr 20/2003

z dnia: 18 lipca 2003 roku
w sprawie: zmian Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem
Na podstawie art. 1042 & 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy / Dz. U. z 1998 roku nr 21, poz. 94; nr 106, poz. 668; nr 113, poz. 717, z 1999 roku nr 99, poz. 1152, z 2000 roku nr 19, poz. 239; nr 43, poz. 489; nr 107, poz. 1127; nr 120, poz. 1268, z 2001 roku nr 11, poz. 84; nr 28, poz. 301; nr 52, poz. 538; nr 99, poz. 1075; 111, poz. 1194; nr 123, poz. 1354; nr 128, poz. 1405; nr 154, poz. 1805, z 2002 roku nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146 oraz ustawy z 26 lipca 2002 roku / zarządza się, co następuje:

& 1
W zarządzeniu nr 11/2003 Burmistrza Jedwabnego z dnia 14 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Jedwabnem wprowadza się następujące zmiany:
1. W punkcie 4 w & 12 w ust. 31 skreśla się wyraz „dodatkowo” .
2. W & 22 dodaje się punkt 8 o treści:
„ 8) Pracownik ma prawo do żądania czterech dni urlopu wypoczynkowego w roku
kalendarzowym w terminie przez niego wskazanym. Pracownik zgłasza żądanie
udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Wykorzystanie tego
urlopu pracownik potwierdza pisemnie.”

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz

Michał Chajewski
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 22 lip 2003 15:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1298 razy