BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (na udzielenie kredytu)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.271.3.2011 Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 644 000,00 PLN.
I. Nazwa i adres zamawiającego:


Urząd Miejski w Jedwabnem obsługujący Gminę Jedwabne, reprezentowaną przez Burmistrza Jedwabnego – Krzysztofa Moenke


ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl zakładka zamówienia publiczne

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa, polegająca na udzieleniu Gminie Jedwabne kredytu długoterminowego w kwocie 2 644 000,00 zł ( słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na:
1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Jedwabne, występującego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Jedwabne
w wysokości 1 799 672,00 zł.,
2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 844 328,00 zł.
2. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać:
1) w czasie przetargu i realizacji zamówienia obowiązującą walutą będzie waluta polska,
2) wymagany termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do dnia 30 września 2026 r.,
3) okres wykorzystania kredytu do dnia 15 grudnia 2011 r., uruchomienie
w 3 transzach, zgodnie z dyspozycją zamawiającego:
I transza - 1 600 000,00 zł dnia 12.07.2011 r.
II transza - 500 000,00 zł dnia 15.09.2011 r.
III transza - 544 000,00 zł dnia 05.12.2011 r.
4) karencję w spłacie rat do 30 marca 2012 r.,
5) spłata kapitału w ratach kwartalnych na ostatni dzień kończący kwartał , począwszy od I kwartału 2012 roku, ostatnia rata kapitałowa płatna do 30 września 2026 roku, w latach :

2012 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2013 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2014 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2015 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2016 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2017 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )2018 rok - 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2019 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2020 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2021 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2022 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2023 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2024 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2025 rok – 180 000 zł. ( 4 raty po 45 000,00 zł )
2026 rok – 124 000 zł ( 2 raty po 45 000, zł, 1 rata 34 000,00 zł),


6) spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego,
7) oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym uzależnione od stawki WIBOR 1 M ( obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu ) powiększone o stałą marżę Banku, która nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania,
8) prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu,
9) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach (data i kwota) dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 15 grudnia 2011 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego,
10) przy naliczaniu odsetek należy kierować się kalendarzem rzeczywistym, przyjmując założenie, że rok liczy 365 dni,
11) w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie,
12) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
13) prawo Zamawiającego do zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczenia przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu,
14) prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
15) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco,
16) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu.
3. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66.11.30.00 - 5 – usługi udzielania kredytu.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy realizować w terminie: od dnia uruchomienia kredytu do 30 września 2026 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez wykazanie, że posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp.
3. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez wykonawców wraz z ofertą , zgodnie z formułą ,, SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA ”.
5. Wykonawca ze względu na specyfikę zamówienia nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego uprawniające do wykonywania czynności bankowych, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( Dz. U. z 2002 r. Nr 72,poz. 665 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy są zobowiązani dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie , że wykonawca nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp – według Załącznika nr 2 do SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.
6. Zgodnie z art.23 Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wówczas do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), każdy z wykonawców oddzielnie musi złożyć dokumenty, których Zamawiający żąda w świetle art.24 ust.1 ustawy.
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (§ 4 ust.1 pkt 1a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Dokumenty można składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę bądź upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status Wykonawcy bądź treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa, z wyjątkiem pełnomocnictwa, które należy dołączyć w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 22.06.2011r. do godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2011r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 152710 - 2011. Data zamieszczenia: 10.06.2011r.

Jedwabne, dnia 10.06.2011r.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 cze 2011 13:07
Data opublikowania: piątek, 10 cze 2011 13:34
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 cze 2011 08:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1486 razy