BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Numer sprawy: BIOŚ.271.1.2011 Nazwa Zadania: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2011 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi ”
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40, faks. 086 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2011 roku poprzez uzupełnienie ubytków
w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jedwabne w 2011 roku poprzez uzupełnienie ubytków w nawierzchni jezdni wraz z wyprofilowaniem korony drogi
i usunięcie kamieni utrudniających przejazd po drodze /o średnicy większej niż 80 mm/.
2. Zakres zamówienia obejmuje uzupełnienie ubytków żwirem w ilości około 10800 ton
i żużlem w ilości około 200 ton z wyrównaniem - wyprofilowaniem wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych położonych na terenie gminy Jedwabne.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia podanej szacunkowej ilości zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.10-5, 14.63.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, ul. 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 180 059,35 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 141 460,00
• Oferta z najniższą ceną: 141 460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 319 000,00
• Waluta: PLN.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 13 kwi 2011 15:08
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2011 10:42
Data edycji: czwartek, 14 kwi 2011 10:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 maj 2011 10:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1178 razy
Ilość edycji: 1