BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa opału (węgiel gruby)
Dostawa opału (węgiel gruby) do n/w kotłowni w ilościach :
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - 60 ton.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - 35 ton.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - 3 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - 51 ton.
5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - 7 ton
6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych - 25 ton.
7. Szkoła Podstawowa w Nadborach 35 ton.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
urzad@jedwabne.pl 7:30 - 15:30

Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie Urzędu pokój nr 5, listowie.

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Dostawa opału (węgiel gruby) do n/w kotłowni w ilościach :
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - 60 ton.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - 35 ton. (pierwsza dostawa 17 ton)
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - 3 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - 51 ton. (pierwsza dostawa 20 ton)
5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - 7 ton
6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych - 25 ton.
7. Szkoła Podstawowa w Nadborach 35 ton. (pierwsza dostawa 11 + 4 ton) pozostałe dostawy powinny sie odbywać przez cały okres grzewczy w terminie do 48 godzin od telefonicznego powiadomienia i w ilościach wskazanych przez zamawiajacego

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia: od 01.10.2004 do 15.04.2005 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
cena 100 %

miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Pokój nr 9
do dnia 2004-09-24 do godz. 11:00

termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-10-24
Data powstania: czwartek, 9 wrz 2004 07:55
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2004 08:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2004 08:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2113 razy