BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-10/10. Nazwa zadania: Budowa chodnika, oświetlenia parkowego, montażu ławek oraz zagospodarowanie zieleni publicznej.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa chodnika, oświetlenia parkowego, montażu ławek oraz zagospodarowanie zieleni publicznej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje:
1. Wykonanie chodników z kostki betonowej.
2. Wykonanie oświetlenia parkowego.
3. Budowa elementów małej architektury- ławki parkowe.
4. Zagospodarowanie zieleni publicznej.
5. Obsługa geodezyjna budowy.
6. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 3 egz.
7. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.50.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Instalacyjno-Budowlany Henryk Jabłoński, ul. Nowogródzka 2c/9,
15-499 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51 153,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 43 839,95
• Oferta z najniższą ceną: 43 839,95 / Oferta z najwyższą ceną: 59 633,74
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2010 11:45
Data opublikowania: poniedziałek, 25 paź 2010 11:47
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 lis 2010 08:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1011 razy