BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2004/2005 do kotłowni w sali sportowej w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Orlikowie
Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl

Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie Urzędu pokój nr 5, listownie

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa oleju opałowego ( olej opałowy lekki ) na sezon grzewczy 2004/2005 do kotłowni w sali sportowej w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Orlikowie Sala sportowa w Jedwabnem - 24 tyś. litrów - pierwsza dostawa 10 tyś. litrów, Szkoła Podstawowa w Orlikowie - 3,5 tyś. litrów - pierwsza dostawa 1,5 tyś. litrów

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia:
Od 01.10.2004 r. do 15.04.2004r

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
zgodnie ze SIWZ, Cena 100 %

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pokój nr 8
do dnia 2004-09-24 do godz. 10:00

termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-10-24
Data powstania: czwartek, 9 wrz 2004 07:24
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2004 07:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2004 08:13
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1896 razy