BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-9/10. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na odcinkach: 1. Od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m 2. Od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m 3. Od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75m”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-9/10.


Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na odcinkach:
1. Od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m
2. Od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m
3. Od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75m”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Przebudowa dróg gminnych na odcinkach:
1. Od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m.
2. Od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m.
3. Od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B)o długości 989,75m”
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje:
1. Przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m o następującej konstrukcji nawierzchni jezdni:
• na istniejącej nawierzchni brukowej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - grub. 0-26cm.
• na poszerzeniach:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - grub. 20cm.
• projektowany przekrój normalny szlakowy:
- szerokość jezdni – 5m,
- szerokość poboczy – 2x1m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy),
- spadek poprzeczny poboczy – 8%,
- spadek poprzeczny jezdni na łukach – wg oznaczeń na planie sytuacyjnym.

2. Przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m o następującej konstrukcji nawierzchni jezdni:
• w km 0+000 – 0+564,10:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - grub. 20cm.
• w km 0+564,10 – 0+600 (na istniejącej nawierzchni brukowej):
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - grub. 0-5cm.
• projektowany przekrój normalny szlakowy:
- szerokość jezdni – 5m,
- szerokość poboczy – 2x1m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy),
- spadek poprzeczny poboczy – 8%,
- spadek poprzeczny jezdni na łukach – wg oznaczeń na planie sytuacyjnym.
3. Przebudowę drogi gminnej na odcinku od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75m o następującej konstrukcji nawierzchni jezdni:
• na istniejącym podłożu z gruntu przepuszczalnego:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 - grub. 20cm.
• projektowany przekrój normalny:
- szerokość jezdni – 5m,
- szerokość poboczy – 2x1m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy),
- spadek poprzeczny poboczy – 5%.
4. Obsługa geodezyjna budowy.
5. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 3 egz.
6. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Usługowy B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1 051 779,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 1 179 770,66
• Oferta z najniższą ceną: 1 179 770,66 / Oferta z najwyższą ceną: 1 762 005,12
• Waluta: PLN.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: piątek, 8 paź 2010 12:00
Data opublikowania: piątek, 8 paź 2010 12:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 paź 2010 10:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1176 razy