BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Budowa kanału deszczowego w ulicy Nowej w Jedwabnem
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Strona WWW : www.jedwabne.pl
E-mail urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ mozna uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, pokój nr 5 lub listownie cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne.

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Budow a kanału deszczowego o długości 256 m zgodnie z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: do 11.10.2004 r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z SIWZ

8) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena - 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pokój nr 9
do dnia 2004-09-10 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-10-09
Data powstania: wtorek, 24 sie 2004 13:03
Data opublikowania: wtorek, 24 sie 2004 13:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 paź 2004 15:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1958 razy