BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. zagospodarowania terenu w Burzynie )

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-10/10. Nazwa zadania: Budowa chodnika, oświetlenia parkowego, montażu ławek oraz zagospodarowanie zieleni publicznej
I. Nazwa i adres zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje:
1. Wykonanie chodników z kostki betonowej.
2. Wykonanie oświetlenia parkowego.
3. Budowa elementów małej architektury- ławki parkowe.
4. Zagospodarowanie zieleni publicznej.
5. Obsługa geodezyjna budowy.
6. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 3 egz.
7. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych.
8. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45215000-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.
VI. Termin wykonania zamówienia:
do 15 grudnia 2010r. (zastrzega się sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zamierzenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych).

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1.2 Posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające zrealizowanie co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze w okresie nie dłuższym niż ostatnie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie
1.3 Dysponują dla potrzeb niniejszego postępowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności
-elektrycznej
- budowlane o specjalności drogowej
1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 – 1.2 - 1.3 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia„ na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w postępowaniu. Z treści tych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią przedstawioną w zał. 2 do SIWZ.
1.2. Posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie potwierdzające zrealizowanie co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze w okresie nie dłuższym niż ostatnie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania.
1.3. Dysponują dla potrzeb niniejszego postępowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia
-elektryczne,
-budowlane o specjalności drogowej
1.4. Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią przedstawioną w zał. nr 3 do SIWZ.
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4 Inne dokumenty
4.1 Wypełniony „FORULARZ OFERTOWY” stanowiący zał. nr 1 do SIWZ
4.2 Kosztorysy ofertowe – opracowane na podstawie przedmiarów robót.

Uwaga 1:
Zgonie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga 2:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców przystępujących do postępowania.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 15.10.2010 do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2010r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 312308 – 2010. Data zamieszczenia: 30.09.2010r.


Jedwabne, dnia 30.09.2010r.
_____________________________
Kierownik Zamawiającego
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 30 wrz 2010 11:53
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2010 11:58
Data edycji: czwartek, 30 wrz 2010 12:06
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 paź 2010 09:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1675 razy
Ilość edycji: 2