BIP Gminy Jedwabne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-8/10. Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2010/1011 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2010/1011 do kotłowni
w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego w ilości około
35 000 litrów w sezonie grzewczym 2010/2011 do kotłowni w sali sportowej i Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Jedwabnem.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości oleju opałowego w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy.
4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1200 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz. 1441).
5. Realizacja zamówienia następować będzie każdorazowo na podstawie składanych przez Zamawiającego telefonicznie zamówień częściowych, określających zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego.
6. Cena oleju opałowego winna zawierać również koszt transportu i jego rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu zamówienia.
7. W wyniku zmiany ceny przez producenta Wykonawca winien dostarczyć fakturę
z udokumentowaniem wzrostu ceny.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „Z. Niziński”, ul. Serocka 11A, 07-200 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 75163,93
• Oferta z najniższą ceną: 75163,93 / Oferta z najwyższą ceną: 79754,10
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke

Data powstania: czwartek, 30 wrz 2010 11:48
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2010 11:51
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2010 10:07
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 979 razy