BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-7/10. Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.:
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.:
• Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton.
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony.
• Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton.
• Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.

Ustala się minimalne wymagania dla dostarczanego węgla:
- wartość opałowa min 26 MJ/kg
- spiekalność niska (poniżej 10º RI); węgiel nie powinien zlepiać się w czasie spalania
- zawartość miału – do 10%
- zawartość siarki – do 10%
- zawartość wilgoci – do 10%
- zawartość popiołu – do 10%
- ponadto granulacja dla węgla ekogroszek – od 5 do 31 mm

Przedstawiona ilość węgla jest ilością szacunkową na podstawie zużycia z lat ubiegłych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości węgla w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenach jednostkowych węgla.
Dostawy będą realizowane partiami, a częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać będzie
z każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Wielkość pojedynczych dostaw max do 10 ton. Dostawy węgla do kotłowi winny odbywać się w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na węgiel na wskazany przez Wykonawcę numer faksu lub telefonicznie oraz w terminie 24 godzin w sytuacji, którą Zamawiający przedstawi w zamówieniu jako awaryjną. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30.
Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kwit węglowy oraz certyfikat jakości węgla wystawiony przez producenta.
Wykonawca jednocześnie zobowiązany będzie do dokonywania stałej bądź okresowej lub wyrywkowej kontroli dostarczonego paliwa w niezależnym laboratorium pod względem zgodności z dokumentami ofertowymi.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• P.H.U. Kazimierz Florczyk, ul. Polna 16, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 95000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 89240,00
• Oferta z najniższą ceną: 89240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 89240,00
• Waluta: PLN.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 21 wrz 2010 11:21
Data opublikowania: wtorek, 21 wrz 2010 11:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 paź 2010 11:58
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1088 razy