BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dostarczenie bułek słodkich do Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem oraz Szkół Podstawowych na terenie gminy
1) Nazwa firma i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
E-mail ops@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie zamawiającego

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostarczanie ok.23040 sztuk bułek słodkich w okresie od 06.09.2004 r do 22.12.2004 r.w ramach dożywiania ok. 160 dzieci do następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - 101 uczniów
2. Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem - 46 uczniów
3. Szkoła Podstawowa w Nadborach -6 uczniów
4. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych - 7 uczniów Konkretna ilość bułek do poszczególnych szkół w terenie będzie zgłaszana z 1-dniowym wyprzedzeniem przez OPS, do szkół w Jedwaabnem - przez szkołę. Transport zapewnia nieodpłatnie dostawca.. Oferta powinna zawierać cenę jednostkową bułki słodkiej

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
opis warunków i sposobu oceniania

8) Informacja na temat wadium: wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
cena 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnem Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne do dnia 2004-08-18 do godz. 12:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-09-19
Data powstania: poniedziałek, 2 sie 2004 08:12
Data opublikowania: wtorek, 3 sie 2004 08:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2004 13:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2026 razy