BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( przebudowa dróg gminnych )

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-9/10. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych na odcinkach: 1. Od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m 2. Od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m 3. Od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75m”
I. Nazwa i adres zamawiającego:


Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakres robót obejmuje:
1. Przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 668 w kierunku wsi Kubrzany (Nr 104671B) o długości 216,76m o następującej konstrukcji nawierzchni jezdni:
• na istniejącej nawierzchni brukowej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - grub. 0-26cm.
• na poszerzeniach:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - grub. 20cm.
• projektowany przekrój normalny szlakowy:
- szerokość jezdni – 5m,
- szerokość poboczy – 2x1m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy),
- spadek poprzeczny poboczy – 8%,
- spadek poprzeczny jezdni na łukach – wg oznaczeń na planie sytuacyjnym.

2. Przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej Nr 1934B w kierunku wsi Konopki Tłuste (Nr 104679B) o długości 600m o następującej konstrukcji nawierzchni jezdni:
• w km 0+000 – 0+564,10:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - grub. 20cm.
• w km 0+564,10 – 0+600 (na istniejącej nawierzchni brukowej):
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - grub. 0-5cm.
• projektowany przekrój normalny szlakowy:
- szerokość jezdni – 5m,
- szerokość poboczy – 2x1m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy),
- spadek poprzeczny poboczy – 8%,
- spadek poprzeczny jezdni na łukach – wg oznaczeń na planie sytuacyjnym.
3. Przebudowę drogi gminnej na odcinku od m. Nadbory (Nr 104680B) w kierunku wsi Biodry (Nr 104682B) o długości 989,75m o następującej konstrukcji nawierzchni jezdni:
• na istniejącym podłożu z gruntu przepuszczalnego:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego wg PN-S-96025 - grub. 5cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102 - grub. 20cm.
• projektowany przekrój normalny:
- szerokość jezdni – 5m,
- szerokość poboczy – 2x1m,
- spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2% (daszkowy),
- spadek poprzeczny poboczy – 5%.
4. Obsługa geodezyjna budowy.
5. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 3 egz.
6. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych.
7. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.
VI. Termin wykonania zamówienia:
do 15 listopada 2010r. (zastrzega się sobie możliwość przedłużenia terminu wykonania zamierzenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych).

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1.2 Posiadają doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, drogi z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
1.3 Dysponują dla potrzeb niniejszego postępowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności drogowej.
1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedłoży informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 – 1.2 - 1.3 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „ spełnia – nie spełnia„ na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w postępowaniu. Z treści tych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie , iż w/w warunki wykonawca spełnił.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią przedstawioną w zał. 2 do SIWZ.
1.2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, drogi z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
1.3. Oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia o specjalności drogowej oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
1.4. Opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w której posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią przedstawioną w zał. nr 3 do SIWZ.
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4 Inne dokumenty
4.1 Wypełniony „FORULARZ OFERTOWY” stanowiący zał. nr 1 do SIWZ
4.2 Kosztorysy ofertowe – opracowane na podstawie przedmiarów robót.

Uwaga 1:
Zgonie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga 2:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców przystępujących do postępowania.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 27.09.2010r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2010r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 284508 – 2010. Data zamieszczenia: 09.09.2010r.
Jedwabne, dnia 09.09.2010r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 9 wrz 2010 12:05
Data opublikowania: czwartek, 9 wrz 2010 12:13
Data edycji: czwartek, 9 wrz 2010 12:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 mar 2011 12:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2266 razy
Ilość edycji: 1