BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ( dot. udzielenia kredytu )

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-6/10. Nazwa zadania: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-6/10.


Nazwa zadania: „UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU
Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 86 217 20 40, faks. 86 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI
3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZCJĄ INWESTYCJI.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 3 387 486,00 zł ( słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych), na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.:
1) ,, Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne’’. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w latach 2010 -2011. Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2010 r. - 706 420,00 zł,
2) Przebudowa wodociągu w ul. Przytulskiej - 240 000,00 zł,
3) Przebudowa ulicy Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne - 526 638,00 zł,
4) Remont budynku zabytkowego dworu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedwabnem - 729 000,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
5) Budowa drogi gminnej Nr 23149 do wsi Konopki Tłuste - 404 223,00 zł,
6) Budowa drogi gminnej Nadbory – Biodry - 667 506,00 zł,
7) Budowa drogi w miejscowości Kubrzany - 113 699,00 zł.
2. Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę powinny przewidywać:
a) okres wykorzystania kredytu do dnia 15 listopada 2010 r.,
b) karencję w spłacie rat do 30 marca 2011 r.,
c) okres spłaty kredytów: od dnia 31 marca 2011 r. do dnia 30 listopada 2017 r. w następujących terminach i ratach:

31.03.2011 r. 106.000 zł
30.06.2011 r. 526.328 zł
30.09.2011 r. 106.000 zł
30.11.2011 r. 106.000 zł
31.03.2012 r. 106.000 zł
30.06.2012 r. 106.000 zł
30.09.2012 r. 106.000 zł
30.11.2012 r. 106.000 zł
31.03.2013 r. 106.000 zł
30.06.2013 r. 106.000 zł
30.09.2013 r. 106.000 zł
30.11.2013 r. 106.000 zł
31.03.2014 r. 106.000 zł
30.06.2014 r. 106.000 zł
30.09.2014 r. 106.000 zł
30.11.2014 r. 106.000 zł
31.03.2015 r. 106.000 zł
30.06.2015 r. 106.000 zł
30.09.2015 r. 106.000 zł
30.11.2015 r.
31.03.2016 r.
30.06.2016 r.
30.09.2016 r.
30.11.2016 r.
31.03.2017 r.
30.06.2017 r.
30.09.2017 r.
30.11.2017 r. 106.000 zł
106.000 zł
106.000 zł
106.000 zł
106.000 zł
106.000 zł
106.000 zł
106.000 zł
105.158 zł
d) spłatę odsetek w okresach miesięcznych, tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu,
e) oprocentowanie kredytu zmienne w stosunku rocznym uzależnione od stawki WIBOR 1 M (obowiązującej na dzień ogłoszenia przetargu) powiększone o stałą marżę Banku,
f) prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu,
g) dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach (data i kwota) dostosowanych do potrzeb Zamawiającego z wykorzystaniem do 15.11.2010 r. na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego,
h) przy naliczaniu odsetek należy kierować się kalendarzem rzeczywistym,
i) w przypadku spłaty zarówno kapitału jak i odsetek, jeśli dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata nastąpi następnego dnia roboczego po tym terminie,
j) kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ,
k) prawo Zamawiającego do zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu bez naliczenia przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu,
l) prawo Zamawiającego do wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz możliwości przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
m) zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco,
n) Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na wekslu stanowiącym zabezpieczenie kredytu,
o) Zamawiający dopuszcza podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. Podlaskie Centrum Korporacyjne, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 730 462,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 510 033,06
• Oferta z najniższą ceną: 510 033,06 / Oferta z najwyższą ceną: 673 272,63
• Waluta: PLN.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 wrz 2010 10:41
Data opublikowania: wtorek, 7 wrz 2010 10:46
Data przejścia do archiwum: środa, 22 wrz 2010 09:27
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1581 razy