BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. dostawy węgla )

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-7/10. Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-7/10.


Nazwa zadania: Zakup i dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.:
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
I. Nazwa i adres zamawiającego:


Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro i poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa węgla opałowego do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie w sezonie grzewczym 2010/2011r.:
• Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton.
• Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton.
• Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony.
• Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton.
• Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.

Ustala się minimalne wymagania dla dostarczanego węgla:
- wartość opałowa min 26 MJ/kg
- spiekalność niska (poniżej 10º RI); węgiel nie powinien zlepiać się w czasie spalania
- zawartość miału – do 10%
- zawartość siarki – do 10%
- zawartość wilgoci – do 10%
- zawartość popiołu – do 10%
- ponadto granulacja dla węgla ekogroszek – od 5 do 31 mm

Przedstawiona ilość węgla jest ilością szacunkową na podstawie zużycia z lat ubiegłych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zakupu mniejszej lub większej ilości węgla w stosunku do ilości podanej w zamówieniu. Ewentualne zmiany ilościowe mogą być uzależnione w szczególności od warunków atmosferycznych panujących w sezonie grzewczym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.
Załadunek, rozładunek oraz transport zostanie ujęty w cenach jednostkowych węgla.
Dostawy będą realizowane partiami, a częstotliwość pojedynczych dostaw wynikać będzie
z każdorazowego zgłoszenia przez Zamawiającego. Wielkość pojedynczych dostaw max do 10 ton. Dostawy węgla do kotłowi winny odbywać się w terminie nie dłuższym niż 48 godz. od momentu złożenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na węgiel na wskazany przez Wykonawcę numer faksu lub telefonicznie oraz w terminie 24 godzin w sytuacji, którą Zamawiający przedstawi w zamówieniu jako awaryjną. Zamawiający będzie składał zamówienia na dostawę paliwa w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:30.
Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kwit węglowy oraz certyfikat jakości węgla wystawiony przez producenta.
Wykonawca jednocześnie zobowiązany będzie do dokonywania stałej bądź okresowej lub wyrywkowej kontroli dostarczonego paliwa w niezależnym laboratorium pod względem zgodności z dokumentami ofertowymi.

2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
09 11 12 10-5 - węgiel kamienny

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy realizować w terminie od daty zawarcia umowy do 15.04.2011r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1.2 posiadają wiedzę i doświadczenie
1.3 dysponują potencjałem technicznym
1.4 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
1.5 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
Za spełnienie powyższych warunków Zamawiający uzna złożenie oświadczenia, że na dzień składania ofert Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp – zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 3 do SIWZ.
Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1 – 1.2 - 1.3 – 1.4 – 1.5 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć
1.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią przedstawioną w zał. 2 do SIWZ.
2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, zgodnie z treścią przedstawioną w zał. nr 3 do SIWZ.
2.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty).
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
3.1 Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert
- dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4 Inne dokumenty
4.1 Wypełniony „FORULARZ OFERTOWY” stanowiący zał. nr 1 do SIWZ
4.2 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielnie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie
4.3 Dokumenty określające parametry techniczne węgla, który będzie dostarczany dla Zamawiającego ustalone przez producenta
Uwaga 1:
Zgonie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga 2:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 2. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez wykonawców przystępujących do postępowania.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 14.09.2010r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2010r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 276958– 2010. Data zamieszczenia: 03.09.2010r.
Jedwabne, dnia 03.09.2010r.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 3 wrz 2010 12:28
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2010 12:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 wrz 2010 09:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1550 razy