BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Nadborach
Przedmiot zamówienia:
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Nadborach

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski ul. Żwirki i Wigury 3
Kod 18-420 Jedwabne www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
slawek@jedwabne.powiatlomzynski.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pokój nr 5
lub listownie
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 0 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szół w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Nadborach, 2 trasy o długosci około 73 km, czas trwania umowy od dnia 1.09.2004 do 31.08.2006.
Szczegółowe dane w SIWZ.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 1.09.2004-31.08.2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Cena 100%

8) Informacja na temat wadium: 2000 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski ul. Żwirki i Wigury 3
Kod 18-420 Jedwabne
pokój nr 9
do dnia 2004-07-19 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-08-18
Data powstania: piątek, 2 lip 2004 07:46
Data opublikowania: piątek, 2 lip 2004 07:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 sie 2004 13:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2232 razy