BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonanie otworów studziennych Nr 1 i 2 w utworach czwartorzędowych w m. Orlikowo
Przedmiot zamówienia: Wykonanie otworów studziennych Nr 1 i 2 w utworach czwartorzędowych w m. Orlikowo

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski Żwirki i Wigury 3
18-400 Jedwabne www.jedwabne.powiatlomzynski.pl urzad@jedwabne.pl
7:30-15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
W siedzibie Urzędu pokój nr 5, pocztą, faksem (86 2172040), lub e-mailem :urzad@jedwabne.pl cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 0 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie 2 otworów studziennych w utworach czwartorzędowych w m. Orlikowo o głębokości około 55 mb wraz z posadowieniem filtra i pompowaniem próbnym - zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2004.09.30

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
cena 100%

8) Informacja na temat wadium:
Oferent nie wnosi wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium: Waga
cena: 100

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski Żwirki i Wigury 3
18-400 Jedwabne
do dnia 2004-05-28 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2004-06-27
Data powstania: czwartek, 6 maj 2004 13:23
Data opublikowania: czwartek, 6 maj 2004 13:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 cze 2004 20:41
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2195 razy