BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyjaśnienia do SIWZ – udzielenie kredyt

„UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”
Jedwabne, dnia 09.08.2010r.
WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak BIOŚ.341-6/10 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 3 387 486,00 zł NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO WYSTĘPUJĄCEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWESTYCJI”

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: BIOŚ.341-6/10, Zamawiający: Urząd Miejski w Jedwabnem obsługujący Gminę Jedwabne reprezentowaną przez Burmistrza Jedwabnego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej dodatkową dokumentację do oceny ryzyka kredytowego, o którą zwrócił się Wykonawca:
Pytania:
1. W celu wyliczenia ceny oferty prosimy o podanie terminów i kwot uruchomienia kredytu.
Odpowiedzi:
Ad.1 W celu wyliczenia ceny oferty należy przyjąć datę uruchomiania kredytu:
I transza – 25.IX.2010r. - 2.007.244 zł
II transza – 15.XI.2010r. - 1.380.242 zł
3.387.486 zł

Dokumenty uzupełniające:
I
1. Rok 2008 – Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S (zbiorczo), Rb- 28S (zbiorczo)
2. Rok 2009 – Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S (zbiorczo), Rb- 28S (zbiorczo)
3. Sprawozdanie roczne za 2009 z wykonania dochodów podatkowych
4. Sprawozdanie Rb-NDS za 2007
5. Informacja o dochodach ze sprzedaży majątku w latach 2010-2017
6. Informacja o planowanych wolnych środkach w latach 2010-2017

II
1. Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2008 r.
2. Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy na 2010r.
3. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
- ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym
- kwoty, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania
4. Uchwała Rady Miejskiej uprawniająca Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych
III
1. Kopia zaświadczenia REGON, NIP.
2. Aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
3. Aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków.
4. Stany zadłużeń na 30.06.2010r. z tytułu posiadanych przez Urząd/Gminę kredytów, pożyczek i poręczeń o charakterze kredytowym wraz z terminami ich planowanego wygaśnięcia oraz co jest ich przedmiotem zabezpieczenia.
5. Stan zobowiązań pozabilansowych gminy na 30.06.2010 z tytułu wykupu wierzytelności (faktoring, forfalting, e-financing) w układzie: aktualne zadłużenie, termin ostatecznej spłaty, harmonogram spłat obejmującego wysokość rat, terminy spłat (miesięcznie, kwartalnie, rocznie), przedmiot inwestycji objęty wykupem wierzytelności.
6. Wyemitowane papiery wierzycielskie stan na 30.06.2010r.
7. Aktualne informacje o akcjach i udziałach w podmiotach podległych w układzie: nazwa firmy, wartość udziałów (w tyś. zł), % ogólnej liczby głosów na WZA, % udział w kapitale podmiotu.

Odpowiedzi:
I
Ad.1
Sprawozdania w załączeniu.
Ad.2
Sprawozdania w załączeniu.
Ad.3
Sprawozdania w załączeniu.
Ad.4
Sprawozdania w załączeniu.
Ad.5 i 6
Gmina Jedwabne nie sporządzała i nie posiada uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010-2017.
II
Ad.1
Uchwała RIO w załączeniu.
Ad.2
Uchwała RIO w załączeniu.
Ad.3 i 4
Zamawiający informuje, że limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz upoważnienie do zaciągania zobowiązań zostało określone w § 7 oraz w § 13 Uchwały Nr XLI/186/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2010. (załącznik Nr 4 SIWZ)
III
Ad.1
Kopie zaświadczenia REGON, NIP w załączeniu.
Ad.2
Kopię zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.
Ad.3
Kopię zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłaceniu podatków Zamawiający przedstawi przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia.
Ad.4
Na dzień 30.VI.2010 Gmina Jedwabne posiadała zadłużenie w Banku Spółdzielczym w Jedwabnem z tytułu kredytu krótkoterminowego w kwocie 400.000 zł. W dniu 13.VII.2010r. kredyt został spłacony, Gmina nie posiada żadnych zadłużeń.
Ad.5
Zamawiający informuje, że nie posiada zobowiązań z tytułu wykupu wierzytelności (faktoring, forfalting, e-financing).
Ad.6
Zamawiający nie posiada zobowiązań z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.
Ad.7
Zamawiający informuje, iż nie posiada akcji i udziałów w podmiotach podległych.

Krzysztof Moenke
Burmistrz Jedwabnego


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 9 sie 2010 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sie 2010 12:25
Data edycji: czwartek, 23 gru 2010 13:52
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2163 razy
Ilość edycji: 1