BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zbiory danych osobowych

 

WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W JEDWABNEM

 

 1. Korespondencja urzędu.
 2. System ewidencji podatków.
 3. Ewidencja ulg, umorzeń i odroczeń należności podatkowych.
 4. Wnioski i decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
 5. Oświadczenia majątkowe.
 6. Dane osobowe pracowników urzędu, jednostek podległych, zleceniobiorców.
 7. Plany urządzeń lasów niestanowiących własności skarbu państwa.
 8. Ewidencja CEIDG.
 9. Ewidencja zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 10. Ewidencja licencji na wykonywanie transportu drogowego.
 11. Zaświadczenia w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 12. Ewidencja skarg.
 13. Dane kontrahentów, wykonawców, dostawców.
 14. Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 15. Odpady komunalne – ewidencja umów i rozliczeń, ewidencja ulg, umorzeń i odroczeń należności.
 16. Dzierżawa gruntów i opłaty za wieczyste użytkowanie.
 17. Podział nieruchomości, rozgraniczenia.
 18. Ewidencja sprzedaży lokali i działek.
 19. Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.
 20. Ewidencja właścicieli zbiorników bezodpływowych.
 21. Ewidencja właścicieli oczyszczalni przydomowych.
 22. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów.
 23. Rejestr przedpoborowych.
 24. Wykaz poborowych.
 25. Księgowość budżetowa.
 26. Wypłaty i wpłaty – kasa.
 27. Pomoc materialna dla uczniów.
 28. System Informacji Oświatowej.
 29. Rejestr dzieci objętych obowiązkiem szkolnym.
 30. Rejestr decyzji przyznających dofinansowanie pracodawcom za szkolenie młodocianego.
 31. Księgi stanu cywilnego oraz akta zbiorowe.
 32. Rejestr mieszkańców i rejestr zamieszkania cudzoziemców.
 33. Dokumentacja związana z dowodami osobistymi.
 34. Rejestr wyborców.
 35. Rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i Rejestr Stanu Cywilnego (aplikacja ŹRÓDŁO).
 36. Rejestr wejść i wyjść – serwerownia.
 37. Wnioski i decyzje w sprawie naruszenia stosunków wodno-prawnych w gminie.
 38. Lista osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego, socjalnego, zamianę mieszkania.

 

Data powstania: środa, 10 mar 2004 17:38
Data opublikowania: środa, 10 mar 2004 17:43
Data edycji: czwartek, 20 mar 2008 13:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 5232 razy
Ilość edycji: 4